Talous ja kestävä kasvu

Talous ja kestävä kasvu

– Huolehditaan kestävästä kasvusta ja varmistetaan kaupungin kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

– Säilytetään kuntaveron taso kilpailukykyisenä naapurikuntiin nähden.

– Vahvistetaan taloutta hankkimalla lisätuloja kaavoituksen ja maankäyttöpolitiikan avulla.

– Hillitään asumisen kustannuksia tarjoamalla edullisia tontteja ja rakennuttamalla kohtuuhintaisia asuntoja.

– Houkutellaan kaupunkiin uusia yrityksiä, lapsiperheitä ja työssäkäyviä aikuisia.

Panostukset yrityksiin ja työpaikkoihin

– Hyödynnetään kaupungin hyvää sijaintia ja luodaan yrityksille toimintaedellytykset kannattavalle yritystoiminnalle ja investoinneille.

– Edistetään työpaikkojen syntymistä tukemalla yrittäjyyttä ja mahdollistamalla yritysten liiketoiminnan kasvu.

– Käydään kunnan ja yrittäjien välillä jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinopolitiikan kehittämiseksi.

– Vahvistetaan työllisyyttä erilaisten työkokeilujen kautta sekä tarjoamalla matalan kynnyksen työpaikkoja.