Vaaliteemat

Talous ja kestävä kasvu

Talous ja kestävä kasvu

– Huolehditaan kestävästä kasvusta ja varmistetaan kaupungin kilpailukyky pitkällä aikavälillä.

– Säilytetään kuntaveron taso kilpailukykyisenä naapurikuntiin nähden.

– Vahvistetaan taloutta hankkimalla lisätuloja kaavoituksen ja maankäyttöpolitiikan avulla.

– Hillitään asumisen kustannuksia tarjoamalla edullisia tontteja ja rakennuttamalla kohtuuhintaisia asuntoja.

– Houkutellaan kaupunkiin uusia yrityksiä, lapsiperheitä ja työssäkäyviä aikuisia.

Panostukset yrityksiin ja työpaikkoihin

– Hyödynnetään kaupungin hyvää sijaintia ja luodaan yrityksille toimintaedellytykset kannattavalle yritystoiminnalle ja investoinneille.

– Edistetään työpaikkojen syntymistä tukemalla yrittäjyyttä ja mahdollistamalla yritysten liiketoiminnan kasvu.

– Käydään kunnan ja yrittäjien välillä jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinopolitiikan kehittämiseksi.

– Vahvistetaan työllisyyttä erilaisten työkokeilujen kautta sekä tarjoamalla matalan kynnyksen työpaikkoja.

 

Kaupunkikehitys

Ympäristö ja kestävä kehitys

– Tuetaan Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

– Luonnon, ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen huomioiminen kaavoituksessa ja päätöksenteossa.

– Päätöksenteko ympäristön ja talouden välillä on tehtävä aina tapauskohtaisesti.

– Asukkaille tärkeitä lähiluonto- ja virkistysalueita on säilytettävä tiivistyvässä kaavoituksessa.

Kaupunkikehitys

– Kehitetään uusia vetovoimaisia asuinalueita kunkin alueen tarpeet ja erityispiirteet huomioiden.

– Tasoitetaan lähiöiden eriarvoisuutta alueille tehtävien investointien ja kaavoituksen avulla.

– Panostetaan vahvasti myös pientaloalueiden kehitykseen tiiviin kaupunkirakentamisen rinnalla.

– Tehdään Vantaasta edelläkävijä uusien asuinalueiden energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä.

Liikenne

– Tavoitellaan entistä toimivampia joukkoliikenneyhteyksiä sekä lyhyempiä matka-aikoja, joilla edistetään julkisen liikenteen käyttöä.

– Lisätään määrärahoja kävely- ja pyöräteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

– Huomioidaan autoilun tarpeet kaavoituksessa ja kaupunkikehityksessä. Pysäköintipaikkojen riittävyys on varmistettava myös keskusta-alueilla.

– Tuetaan ratikan suunnittelua, mutta päätetään ratikan kohtalosta vasta kun kustannukset ja odotettavissa olevat lisätulot ovat tiedossa.

 

Kaavoituksen edistäminen

Kerrostaloalueet

– Kaavoitetaan ja rakennetaan tiiviisti juna-asemien ja keskustojen läheisyydessä.

– Varmistetaan kaavoituksella kohtuuhintaisten asuntojen ja perheasuntojen riittävä määrä.

– Kaavoitetaan uusia asuntoja etupainotteisesti suunnitellun ratikkayhteyden varrelle ja käytetään saadut maanmyyntitulot kaupungin investointeihin.

– Edistetään kestävää kehitystä ja rakentamista asettamalla tontinluovuusehtoihin vähähiilisyystavoitteita sekä vaatimuksia uusiutuvan energian käytöstä.

– Kaavoitetaan uusille asuinalueille riittävästi pysäköintipaikkoja.

Pientaloalueet

– Kaavoitetaan kaupunkiin lisää pientaloalueita ja –asuntoja.

– Rakennetaan tonteille tarvittava kunnallistekniikka. Puuttuva kunnallistekniikka ei saa jarruttaa kaupunkikehitystä ja kaavoitettujen tonttien myyntiä.

– Lisätään merkittävästi kaupungin omistamien omakotitalotonttien tarjontaa. Houkutellaan kuntaan uusia lapsiperheitä edullisten tonttien avulla.

– Mahdollistetaan pientalotonttien lohkominen ja myynti nykyistä joustavammin tarjoamalla tontinomistajille lisärakennusoikeutta.

– Pientaloalueille ei tule kaavoittaa kerrostaloja tai luhtitaloja.

Yritystontit

– Tarjotaan yrityksille tontteja ja liiketiloja kilpailukykyiseen hintaan. Luodaan kaavoituksen avulla yrityksille uusia kasvumahdollisuuksia.

– Kaavoitetaan liike- ja toimistotiloja hyvien liikenneyhteyksien lähelle.

– Huomioidaan yritysten tarpeet uusien alueiden kaavoituksessa ja kehitetään kaavoitusta yhteistyössä yritysten kanssa.

– Varmistetaan lupa- ja kaavoitusprosessien nopeus ja toimivuus.

 

Liikunta ja urheilu

– Luodaan liikunnalle ja urheilulle hyvät harrastusolosuhteet ja huomioidaan eri ikäisten tarpeet liikuntapaikkojen suunnittelussa.

– Nostetaan liikunnan ja urheilun arvostusta kaupungin budjetoinnissa ja päätöksenteossa.

– Tuetaan urheilu- ja liikuntayhdistyksiä ja varmistetaan seurojen toimintaedellytykset.

– Edistetään vantaalaista kilpa- ja harrasteurheilua.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Hyvinvointipalvelut

– Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle edellytykset hyvään ja turvalliseen elämään.

– Varmistetaan kaikille terveellinen oppimisympäristö korjaamalla sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit.

– Panostetaan lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta ongelmia ja korjaavia toimia saadaan vähennettyä.

– Vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita sekä lastensuojelun ja perhetyön resursseja.

Liikunnan ja harrastustoiminnan edistäminen

– Kannustetaan lapsia ja nuoria liikunnan ja ulkoilun pariin.

– Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastuksiin.

– Järjestetään iltapäiville painottuvaa maksutonta harrastustoimintaa yhteistyössä kaupungin, koulujen ja urheiluseurojen kanssa.

– Kilpa- ja harrastustoiminta on mahdollistettava myös vähävaraisten perheiden lapsille.

 

 

Kasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

– Panostetaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja varmistetaan päiväkotien riittävät resurssit.

– Nostetaan varhaiskasvatuksen opettajien palkka naapurikuntien tasolle, jotta jokaiseen päiväkotiin saadaan riittävästi varhaiskasvatuksen opettajia.

– Palkataan lisää psykologeja ja kuraattoreita varhaiskasvatukseen.

Perusopetus

– Investoidaan lasten ja nuorten perusopetukseen. Ei lähdetä koulutusleikkauksiin.

– Taataan jokaiselle koululaisille koulurauha sekä yhtäläiset mahdollisuudet opintomenestykseen.

– Varmistetaan riittävä oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

– Pyritään lisäämään vakituisten työsuhteiden määrää ja vähentämään sijaisuuksia.

– Torjutaan kouluväkivaltaa ja kiusaamista.

Toisen asteen koulutus

– Lukioiden aloituspaikkojen määrä on nostettava vähintään Espoon ja Helsingin tasolle.

– Lukiot tulisi sijoittaa kasvukeskuksiin lähelle nuoria. Uusi lukio Aviapoliksen lisäksi myös Kivistöön.

– Taataan laadukkaat ja monipuoliset mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen opiskeluun.

– Kehitetään ammatillista koulutusta yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

– Panostetaan ammatillisessa koulutuksessa työelämän tietojen ja taitojen kehittämiseen.

 

Laadukkaat ja toimivat palvelut

Laadukkaat ja toimivat kuntapalvelut

– Varmistetaan laadukkaat ja toimivat peruspalvelut kaikille kuntalaiselle.

– Pidetään huolta lapsista, nuorista, työikäisistä ja vanhuksista.

– Varmistetaan peruspalveluiden hyvä saavutettavuus myös kävellen, pyöräillen tai sujuvan joukkoliikenteen avulla.

Terveydenhoito

– Järjestetään toimivat kunnalliset terveydenhuoltopalvelut, jotka ovat kaikkien helposti saatavilla, eikä terveyspalveluiden hinta muodostu esteeksi palveluiden käytölle.

– Puretaan terveydenhuollon jonot ja varmistetaan henkilöstön riittävyys.

– Pidetään huolta, ette Sote-uudistus heikennä Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluita.

– Tarjotaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja varmistamaan, että palveluihin pääsee helposti ja oikea-aikaisesti.

Vanhustenhoito

– Varmistetaan ikääntyneiden hyvä elämänlaatua sekä riittävien virikkeiden ja ulkoilun saanti.

– Kehitetään ikääntyvien ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa terveyshaittojen vähentämiseksi

– Edistetään kotihoidon palveluita ja vanhusten yhteisöllistä asumista.

Monipuoliset vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut

– Panostetaan kaupunkikulttuuriin ja liikuntapalveluihin.

– Tuetaan asukaslähtöistä toimintaa, erilaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia ja yhteisöllisyyttä.

– Varmistetaan kirjastojen, festareiden, taidenäyttelyiden ja muiden kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset kunnassa.

 

Liikuntapaikat ja virkistysalueet.

Liikuntapaikkarakentaminen

– Tuetaan Elmon ja Kivistön urheilupuistojen suunnittelua ja toteutusta.

– Varmistetaan Elmon jäähallihankkeen toteutus.

– Palautetaan palloiluhallien ja jäähallien rakennuttamishankkeet kaupungin omiin investointiohjelmiin. Ei jätetä hallihankkeita pelkästään yksityisten toimijoiden ja seurojen vastuulle.

– Rakennetaan lähiliikuntapaikka jokaiseen kaupunginosaan.

Ulkoilu- ja virkistysalueet

– Kehitetään ulkoilualueita palvelemaan erilaisten harrastajien, ikäryhmien ja eri liikuntatottumusten omaavien henkilöiden tarpeita.

– Rakennetaan ulkoilualueille lisää opastettuja polku-, maastopyörä- ja retkeilyreittejä

– Parannetaan ulkoilualueiden saavutettavuutta lisäämällä julkisia liikenneyhteyksiä, rakentamalla uusia tieyhteyksiä ja parkkipaikkoja.

– Säilytetään lähiluonto- ja virkistysalueet kaikkien lähettyvillä.

– Kehitetään Petikon ulkoilualueesta Vantaan oma keskuspuisto