Aluevaaliteemat

1. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tehtävät panostukset ovat investointeja tulevaisuuteen

– Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle edellytykset hyvään ja turvalliseen elämään.

– Laajennetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita panostamalla perhekeskuksiin sekä lisäämällä moniammatillista yhteistyötä.

– Panostetaan lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään toimintaan

– Vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita sekä lastensuojelun ja perhetyön resursseja.

– Lisätään psykologien ja kuraattoreiden määrää kouluissa.

 

2. Parempaa elämää ennaltaehkäisevällä mielenterveystyöllä

– Panostetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön.

– Edistetään lasten ja nuorten mielenterveyttä ja ehkäistään mielenterveyshäiriöiden kehittymistä. Riittävän ajoissa tehdyillä toimilla voidaan pelastaa kokonainen elämä!

– Pyritään ennaltaehkäisevillä toimilla ehkäisemään mielenterveyteen liittyvien vakavien ongelmien syntyä ja sairauden pitkittymistä.

– Autetaan mielenterveysongelmien kohdanneita ihmisiä ja heidän läheisiä palaamaan takaisin normaaliin arkeen ja työelämään.

 

3. Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut kaikille kuntalaisille

– Sijoitetaan sosiaali- ja terveyskeskukset ihmisten lähelle ja varmistetaan palveluiden hyvä saavutettavuus myös kävellen, pyöräillen ja sujuvan joukkoliikenteen avulla.

– Huolehditaan, että palveluihin pääsee nopeasti ja oikea-aikaisesti.

– Edistetään ihmislähtöistä ja tavoitteellista hoitotyötä. Jatkuva jonottaminen ja tarpeeton lääkitseminen eivät edistä potilaan paranemista.

– Puretaan terveydenhuollon jonot ja varmistetaan henkilöstön riittävyys.

– Parannetaan perus- ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä. Hoitopolut ovat oltava yhtenäisiä ja sujuvia.

 

4. Ihmislähtöistä ja elämänlaatua korostavaa hoivaa vanhuksille

– Varmistetaan ikääntyneiden hyvä elämänlaatu sekä riittävien virikkeiden ja ulkoilun saanti.

– Kehitetään ikääntyvien ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa terveyshaittojen vähentämiseksi

– Edistetään kotihoidon palveluita ja vanhusten yhteisöllistä asumista.

– Pyritään tarjoamaan vanhuksille heille parhaiten soveltuvia tukimuotoja, vanhuksen kunto ja omat toiveet huomioiden.

– Huolehditaan, että hoitajia on riittävästi kunkin hoitoyksikön tarpeisiin ja hoitajat pystyvät keskittymään varsinaiseen hoitotyöhön.

 

5. Turvataan palo- ja pelastustoimen resurssit ja lähipalvelut

– Turvataan pelastustoimen toiminta ja riittävä rahoitus.

– Mahdollistetaan pelastustoimen ja ensihoidon aiempaa laajempi yhteistyö.

– Mitoitetaan palveluverkosto ja henkilöstöresurssit hyvinvointialueen tarpeiden mukaan.

 

6. Kestävä sote-talous takaa laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa

– Sote-uudistuksen tarkoituksena on hillitä sosiaali- ja terveyskustannusten kasvua, ei lähtökohtaisesti lisätä julkisia menoja.

– Hyvinvointialueen talous on rakennettava kestävälle pohjalle. Tulot ja menot ovat pidettävä tasapainossa.

– Valtiolta saatavat valtionosuudet määräävät hyvinvointialueen käytettävissä olevat tulot, mihin aluevaltuutetut eivät voi vaikuttaa ilman verotusoikeutta.

– Päätöksiä tehdessä on tiedostettava, että kun menolisäyksiä lähdetään toteuttamaan, on se pois muista resursseista ja johtaa säästöihin toisaalla.

Uudistus ei saa johtaa kokonaisveroasteen nousuun, mistä on sovittu hallitusohjelmassa!

 

7. Uudistuksella kustannustehokkuutta ja parempia palveluita

Uudistuksella kustannustehokkuuteen

– Julkisen puolen ei pidä järjestelmällisesti lukittautua vanhoihin kaavoihin, vaan tarvitaan aitoja uudistuksia kustannustehokkuuden parantamiseksi.

– Vaihtoehtona on jatkaa nykyisellä mallilla, joka on jo osoittautunut kustannustehottomaksi ja pitkällä tähtäimellä kestämättömäksi.

– Pyritään vähentämään nopealla hoitoon pääsyllä pitkittyneistä ja hoitamattomista sairauksista aiheutuvia kustannuksia sekä sairauspoissaolopäivien määrää.

– Karsitaan tarpeettomia kiinteistö- ja ylläpitokustannuksia ja kohdistetaan varoja itse hoitoon ja henkilöresursseihin.

Kehitetään digitaalisia palveluita

– Hyödynnetään jatkossa enemmän  digitalisaatiota- ja etäpalveluiden tuomia mahdollisuuksia.

– Digi- ja etävastaanotot voivat tuoda kustannussäästöjä hyvinvointialueelle, kun hoitoa ehditään tarjoamaan jatkossa yhä useammalle ja palvelulla voidaan vähentää tarpeettomia terveyskeskuskäyntejä.

– Lääkärin tulee kuitenkin tehdä viime kädessä päätös, onko hoidettavan syytä tulla myös fyysiselle vastaanotolle.

Yksityisiä palveluita harkiten

– Sote- palvelut tulisi pääasiassa järjestää julkisina palveluina. Investointeja voidaan yksityistää niiltä osin, kun samantasoiset palvelut voidaan tuottaa tehokkaammin yksityisellä sektorilla.

– Mikäli palveluja lähdetään joiltain osin yksityistämään, tulee päätökset olla kuitenkin aina taloudellisesti ja eettisesti hyvin perusteltavissa.

– Tärkeintä on löytää aina kuhunkin tilanteeseen kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto.

Maakuntaveroon suhtauduttava varauksella

– Suhtaudun varovaisen myönteisesti mahdollisen maakuntaveron käyttöönottoon. Maakuntavero ei saa kuitenkaan johtaa kokonaisveroasteen nousuun, mistä on sovittu hallitusohjelmassa!

– Sote-uudistuksessa syntyvien hyvinvointialueiden vastuulla on tulevaisuudessa Sote-palveluiden tuottaminen. Tämän johdosta olisi luontevaa, että hyvinvointialueet keräisivät tulevaisuudessa veroja.

– Mahdollisen maakuntaveron käyttöönotto kannustaisi alueita kustannustehokkuuteen ja johtaisi alustavien laskelmien perusteella veroprosentin laskuun Vantaa-Keravan hyvinvointialueella!

– Kullakin hyvinvointialueella tulot ja menot tulevat olla tasapainossa, mikä voisi johtaa korkeampaan verotusasteeseen harvaanasutuilla seuduilla. Vaihtoehtona on myös hyvinvointialueiden yhdistäminen, mihin maakuntaverolla olisi osaltaan ohjaava vaikutus.

Maakuntaveroa ei pidä ottaa käyttöön, jos käynnissä olevat selvitykset eivät puolla veron käyttöönottoa tai jos maakuntaverolla todetaan olevan kokonaisveroastetta korottavia vaikutuksia.

Hyvinvointialueiden tulevaisuus ja lukumäärä

– Sote-uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen jäävät valuviat ja hyvinvointialueiden lukumäärä voidaan myöhemmin korjata, kun hallituspohja aikanaan vaihtuu.

– Uudistuksessa luotiin lukumäärällisesti enemmän hyvinvointialueita, mitä Sote-alan asiantuntijat suosittelivat. Pieniä ja kannattamattomia hyvinvointialueita voidaan myöhemmin yhdistää.

– Hyvinvointialueiden kokoa ja lukumäärää tärkeämpää on, että Vantaalla ja Keravalla pystytään jatkossakin tuottamaan laadukkaat ja toimivat sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut.